“Bởi vì bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất”